Všeobecné smluvní podmínky účasti na Víkendových kurzech hubnutí:

 1. Úvodní ustanovení:

Smluvní vztah je uzavírán mezi Šárka Drábková, se sídlem Francouzská 1206, Kopřivnice, 742 21, dále jen Šárka Drábková, a klientem. 

 1. Vznik smluvního vztahu:

Smluvní vztah mezi Šárka Drábková a klientem vzniká na základě emailové komunikace, kdy klient může objednat kurz i beze smlouvy, přičemž z emailové komunikace musí být jasně patrno, že se obě zúčastněné strany dohodly na typu kurzu, ceně a plnění Všeobecných podmínek.

 1. Ceny zájezdů:

Cena kurzů pořádaných Šárka Drábková jsou cenami sjednanými dohodou mezi Šárka Drábková a klientem. Cena kurzů je uvedena na webových stránkách a je potvrzena v emailové komunikaci. 

 1. Platební podmínky:

Šárka Drábková má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Pokud není mezi klientem a Šárka Drábková ujednáno jinak, je klient povinen uhradit při objednání kurzu zálohu ve výši 50% z celkové ceny kurzu a doplatek zbývajících 50% nejpozději 21 dní před zahájením kurzu pokud není stanoveno méně. Při nedodržení termínu úhrady ceny kurzu klientem je Šárka Drábková oprávněna klientovi kurz zrušit bez dalšího upozornění a dále postupovat dle stornovacích podmínek (viz. článek 8) tak, jako kdyby klient odstoupil. Klient má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu. 

 1. Práva a povinnosti klienta:

Klient má právo: 

 1. d) na řádné poskytnutí potvrzených služeb (pokud klient objednané služby nevyčerpá bez zavinění Šárka Drábková, nemá 

právo na jejich náhradu) 

 1. e) na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny na webových stránkách Šárka Drábková
 2. f) zrušit svoji účast na kurzu kdykoliv před jeho zahájením odstoupením za podmínek uvedených v článku 8 

(Odstoupení) 

 1. g) písemně oznámit Šárka Drábková, že se místo něho kurzu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně 

prohlášení nového klienta, že souhlasí a splňuje všechny podmínky k účasti na kurzu. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny kurzu. 

 1. h) obdržet nejpozději 3 dny před zahájením kurzu další podrobné informace ke kurzu 
 2. i) na reklamaci v souladu s článkem 9 (Reklamace) 
 3. j) na ochranu dat, která uvádí v emailové komunikaci a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami 

Klient je povinen: 

 1. k) poskytnout Šárka Drábková součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a 

pravdivě uvádět osobní údaje a předložit doklady Šárka Drábková požadované pro zajištění kurzu

 1. l) u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu kurzu, obdobně zajistit doprovod a 

dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje 

 1. m) zaplatit cenu kurzu v souladu s článkem 5 
 2. n) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb neodkladně ihned po jejich zjištění oznámit písemně Šárka Drábková a poskytnout nezbytnou součinnost pro jejich odstranění 
 3. s) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky kurzu
 4. t) uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby 

zajištěné od Šárka Drábková

 

 1. Odstoupení od smlouvy a odstupné (storno poplatky) 
 2. a) ze strany klienta: 

Klient má právo na odstoupení a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy na kurz bez jakéhokoliv odstupného: 

– při zrušení kurzu ze strany Šárka Drábková 

– při změně termínu konání kurzu o více než 1 den 

– při nesouhlasu s návrhem na změnu, kterou z objektivních důvodů navrhla Šárka Drábková 

Odstoupí-li klient od smlouvy svévolně, či odstoupí-li Šárka Drábková od smlouvy z důvodu porušení povinnosti klientem, je klient povinen zaplatit Šárka Drábková níže stanovené odstupné. 

 

(odstoupení od smlouvy klientem musí být provedeno v elektronické podobě (emailem) nebo písemně a způsobem nepochybným pro určení doby odstoupení od smlouvy, což je datum doručení písemného či elektronického oznámení o odstoupení od smlouvy): 

– při odstoupení od smlouvy v době 30 a více dní před dnem zahájení kurzu – 10 % z celkové ceny kurzu

– při odstoupení od smlouvy v době 29. – 25. den před dnem zahájení kurzu – 30% z celkové ceny kurzu 

– při odstoupení od smlouvy v době 24. – 15. den před dnem zahájení kurzu – 50% z celkové ceny kurzu

– při odstoupení od smlouvy v době 14. – 4. den před dnem zahájení kurzu – 70% z celkové ceny kurzu 

– při odstoupení od smlouvy v době 3 dny a méně před dnem zahájení kurzu – 100% z celkové ceny kurzu

Odstoupení činí klient, který s Šárka Drábková uzavřel smluvní vztah nebo jeho zástupcem. Pokud není ze strany Šárka Drábková stanoveno jinak, účtuje se odstupné za každého přihlášeného účastníka kurzu. Šárka Drábková má právo odečíst odstupné od dosud uhrazené zálohy či plné ceny kurzu a zbývající částku je povinna bez zbytečného odkladu vrátit klientovi. Klient může místo sebe zajistit jiného klienta stejného pohlaví a Šárka Drábková může žádat poplatek ve výši 500 Kč za výměnu osoby. 

 1. b) ze strany Šárka Drábková

Je oprávněna kurz zrušit, je-li uskutečnění kurzu ztíženo z důvodů nepředvídatelných mimořádných okolností jako válka, živelné pohromy, povinná karanténa nařízená od státu, povstání nebo pokud by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví a život klientů. 

 

 1. Reklamace

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem potvrzeno, vzniká klientovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí klient uplatnit u Šárka Drábková bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od skončení kurzu nebo v případě, že se kurz neuskutečnil, ode dne, kdy měl být kurz ukončen, jinak právo na reklamaci zaniká. 

Při výskytu nedostatků v plnění služeb je klient povinen oznámit zjištěné nedostatky neprodleně nejprve v místě pobytu Šárka Drábková tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě. Opomene-li klient z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá právo na pozdější reklamaci. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit na místě, nechá si klient potvrdit odpovědným zástupcem reklamační protokol. Tento potvrzený reklamační protokol klient předloží při pozdější reklamaci. Klient je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. Šárka Drábková je oprávněna při využívání reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. 

 1. Další smluvní podmínky:

Ubytování – poskytované ubytovací služby odpovídají popisu na webových stránkách. 

Šárka Drábková si vyhrazuje právo využívat fotografie pořízené na nabízených kurzech. Tyto fotografie má Šárka Drábková právo využít pouze za účelem propagace pobytových akcí na svém webu a facebooku a to pouze za předpokladu, že nezesměšňují či neurážejí nikoho z klientů na těchto fotografiích vyobrazených. Fotky nebudou v žádném případě poskytovány třetím osobám. Klient má právo požádat Šárka Drábková o odstranění své fotografie z webových stránek Šárka Drábková, pokud je na fotkách sám nebo ve skupince do 3 osob. Hromadná společná fota od 4 osob slouží k ukázce celkové atmosféry na kurzech, a pokud na nich klient nechce být, je třeba se focení nezúčastňovat. Jinak mohou být fotografie využívány k výše zmíněnému účelu. Pokud ovšem fotografie rozšíří třetí osoba, tedy jiný klient – účastník pobytu, nemůže tomuto jednání Šárka Drábková zabránit. 

 1. Závěrečná ustanovení

Klient svým podpisem nebo potvrzení emailové komunikace potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/99 Sb., jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit Šárka Drábkový. Klient bere na vědomí, že pojistné podmínky a podmínky úhrady odstupného jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob se kterými se smluvní stav uzavírá. 

Klient souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě pro potřeby Šárka Drábková, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb klientovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených.